Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1.     In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

            Gebruiker:                           OA BV is de gebruiker van de algemene voorwaarden.

            Opdrachtgever/koper:      De wederpartij van gebruiker.

            Overeenkomst:                   De overeenkomst tot het verrichten van diensten.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1.     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever/koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.     Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever/koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.     Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever/koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1.     Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2.     De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tevens zijn eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten exclusief BTW, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.3.     Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

3.4.     De overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever/koper komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

a) hetzij op het moment waarop een door gebruiker gedaan aanbod door opdrachtgever/koper uitdrukkelijk mondeling of

    schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

b) hetzij, op het moment waarop gebruiker op verzoek van opdrachtgever/koper met de uitvoering van de opdracht een

    aanvang heeft gemaakt.

  Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander

  tijdstip tot stand is gekomen. 

3.5.     Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6.     Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen

4.1.     Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die opdrachtgever/koper redelijkerwijs van gebruiker mag verwachten. Gebruiker kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.

4.2.     Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever/koper kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3.     De opdrachtgever/koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever/koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever/koper in rekening te brengen. 

4.4.     De opdrachtgever/koper draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever/koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en ten allen tijde aan gebruiker ter beschikking staan en naar behoren functioneren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen niet afdoende ter beschikking van gebruiker zijn, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever/koper in rekening te brengen.

4.5.     Opdrachtgever/koper staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gebruiker verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever/koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

4.6.     Opdrachtgever/koper is gehouden gebruiker onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

4.7.     In geval van niet tijdige levering dient gebruiker in gebreke te worden gesteld door koper, alvorens in verzuim te kunnen geraken.

4.8.     Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever/koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.9.     Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever/koper of een door opdrachtgever/koper aangewezen locatie, draagt opdrachtgever/koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 5: Levering

5.1.     Leveringen zijn vrij huis, tenzij anders overeenkomen wordt.

5.2.     Opdrachtgever/koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet

            afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3.     Indien opdrachtgever/koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk

            zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever/koper.

5.4.     Het risico van de zaken gaat op opdrachtgever/koper over op het tijdstip waarop deze aan opdrachtgever/koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever/koper of van een door opdrachtgever/koper aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 6: Prijs en kosten

6.1.     De prijs is exclusief BTW en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

6.2.     Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de

            overeenkomst.

 

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

7.1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2.     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever/koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever/koper geen recht op schadevergoeding.

7.3.     Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever/koper hierover tevoren inlichten. Gebruiker is gerechtigd aan opdrachtgever/koper meerkosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 8: Contractsduur; uitvoeringstermijn

8.1.     De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever/koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2.     Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever/koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

8.3.   De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever/koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij gebruiker de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

 

Artikel 9: Opzegging

9.1.     Indien de overeenkomst tussentijds (in het geval de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd) wordt opgezegd door opdrachtgever/koper, heeft gebruiker recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever/koper alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

9.2.     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever/koper zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever/koper toerekenbaar zijn.

9.3.     Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever/koper verplicht deze aan gebruiker te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 8 en 9 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 10: Betaling

10.1.  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder enige aftrek,

            korting of verrekening door storting of overmaking op de door gebruiker aangegeven bank- ofgirorekening, tenzij tussen

             gebruiker en opdrachtgever/koper schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties

            schorten de betalingsverplichting niet op.

10.2.   Indien opdrachtgever/koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever/koper van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever/koper is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever/koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

10.3.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever/koper zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever/koper onmiddellijk opeisbaar.

10.4.   Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever/koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever/koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1.   Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever/koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen, dit ter beoordeling van gebruiker.

11.2.   De opdrachtgever/koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.3.   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever/koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.4.   De opdrachtgever/koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

11.5.   Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.6.   Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever/koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden

waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 

Artikel 12: Incassokosten

12.1. Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever/koper van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever/koper.

12.2.   Opdrachtgever/koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 13: Onderzoek, reclames

13.1.   Klachten over de verrichte werkzaamheden/aankopen dienen door de opdrachtgever/koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de goederen schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever/koper niet op, behoudens voor zover de gebruiker aan opdrachtgever/koper schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.

13.2.   Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever/koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13.3.   Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, kan gebruiker een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terugbetalen zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven en zal gebruiker in voorkomend geval slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de grenzen van artikel 16.

 

Artikel 14: Vervaltermijn

14.1.   Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is opdrachtgever/koper gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 13.1 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 15: Opschorting en ontbinding

15.1.   Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

            -  Opdrachtgever/koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

            -  Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever/koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever/koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

            -  Opdrachtgever/koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2.   Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3.   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever/koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.4.   Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 16: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

16.1.   Indien gebruiker aan opdrachtgever/koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever/koper gehouden het geleverde op eerste verzoek van gebruiker binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

16.2.   Indien opdrachtgever/koper in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting tot teruggave, is opdrachtgever/koper verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan gebruiker te vergoeden.

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1.   Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

17.2.   De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de opdrachtgever/koper, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van de geleverde goederen, dat door gebruiker aan de opdrachtgever/koper in rekening is gebracht waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. Onder gebruiker zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

17.3.   Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever/koper niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4.3 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door opdrachtgever/koper verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.5 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

17.4.   Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever/koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

17.5.  Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever/koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan      te maken, waartoe opdrachtgever/koper alle medewerking zal verlenen.

17.6.  Opdrachtgever/koper is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

17.7.   Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

 

Artikel 18: Vrijwaringen

18.1.   De opdrachtgever/koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever/koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

18.2.   Indien opdrachtgever/koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

18.3    Opdrachtgever/koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door gebruiker uitgevoerde opdracht, indien en voor zover gebruiker daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 17 niet jegens de opdrachtgever/koper aansprakelijk is.

 

Artikel 19: Risico-overgang

19.1.   Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever/koper over op het moment waarop deze aan opdrachtgever/koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever/koper of van een door opdrachtgever/koper aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 20: Overmacht

20.1.   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

20.2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

20.3.   Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

20.4.   Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

20.5.   Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever/koper is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 21: Geheimhouding

21.1.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

21.2.   Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 22: Intellectuele eigendommen en auteursrechten

22.1.   Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

22.2.   Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever/koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

22.3.   Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 23: Niet-overname personeel

23.1.   De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 24: Geschillen

24.1.   De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

24.2.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

    

Artikel 25: Toepasselijk recht

25.1.   Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de opdrachtgever/koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 26: Vindplaats van de voorwaarden

26.1.   Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Maastricht.

26.2.   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.